Hotărârea nr. 13/2005

Aprobarea deficitului bugetar pe anul 2004

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 13 01 2005

privind: aprobarea deficitului bugetar pe anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.3 496/11 01 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.54 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă suma de 2 005 504 085,06 lei reprezentând deficitul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Bugeag Gheorghe

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 13.doc