Hotărârea nr. 117/2005

Atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei a unui teren in suprafata de 3 578,77 mp, proprietate privata a municipiului Galati, Parohiei Romano-Catolice Sf Fecioara

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 117

din 17 03 2005

privind atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției a unui teren în suprafață de 3 578,77 mp, proprietate privată a municipiului Galați, Parohiei Romano -Catolice “Sf Fecioară”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.26 910/15 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. f și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției a unui teren în suprafață de 3 578,77 mp, proprietate privată a municipiului Galați, Parohiei Romano - Catolice “Sf Fecioară”, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 117.doc