Hotărârea nr. 113/2005

Constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor referitoare la licitatiile publice pentru vanzarea, inchirierea ori concesionarea terenurilor destinate constructiilor si pentru concesionarea activitatilor si serviciilor publice

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 113

din 17 03 2005

privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor referitoare la licitațiile publice pentru vânzarea, închirierea ori concesionarea terenurilor destinate construcțiilor și pentru concesionarea activităților și serviciilor publice.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Vasile Pârlog

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.200 490/17 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.34,35,36,37,38 din HG nr.216/1999 referitoare la aplicarea Legii nr.219/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.21 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor referitoare la licitațiile publice pentru închirierea, concesionarea ori vânzarea terenurilor destinate construcțiilor și pentru concesionarea activităților și serviciilor publice, formată din trei persoane, după cum urmează:

  • -  Florin Pâslaru

  • -  Avram Răzvan Corneliu

  • -  Podlați Lucian

Art.2 - Se desemnează domnul Pâslaru Florin, președinte al comisiei .

Art.3 - Atribuțiile comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi conforme cu prevederile HG nr.216/1999, art. 34 - 38.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei