Hotărârea nr. 110/2005

Acceptarea donatiei terenului intravilan, in suprafata totala de 2 150,68 mp, amplasat cadastral in tarlaua 39/1, parcelele 2 si 3, oferit de urmatorii cetateni: Constantin Aurelian, Smadu Adrian-Eduard, Smadu Valeriu-Mihai, Cristea Costel si Macovei Emil

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 110

din 17 03 2005

privind: acceptarea donației terenului intravilan, în suprafață totală de 2 150,68 mp, amplasat cadastral în tarlaua 39/1, parcelele 2 și 3, oferit de următorii cetățeni: Constantin Aurelian, Smadu Adrian - Eduard, Smadu Valeriu - Mihai, Cristea Costel și Macovei Emil

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.25 852/14 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.i - Se acceptă donația terenului intravilan, în suprafață totală de 2 150,68 mp, amplasat cadastral în tarlaua 39/1, parcelele 2 și 3, oferit de următorii cetățeni: Constantin Aurelian, Smadu Adrian - Eduard, Smadu Valeriu - Mihai, Cristea Costel și Macovei Emil.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Terenul se va înregistra în evidența contabilă a municipiului Galați.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 110.doc