Hotărârea nr. 107/2005

Atribuirea in folosinta gratuita, pe durata existentei constructiei a unui teren in suprafata de 3 610 mp, proprietate privata a municipiului Galati, Parohiei Sf. Daniil si Ioan Iacob

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 107

din 17 03 2005

privind atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției a unui teren în suprafață de 3 610 mp, proprietate privată a municipiului Galați, Parohiei “Sf. Daniil și Ioan Iacob”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 150/01 03 2005 ;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției a unui teren în suprafață de 3 610 mp, situat în Galați cartier Micro 39 C, zona talciocului, proprietate privată a municipiului Galați, Parohiei “Sf. Daniil și Ioan Iacob, individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 107.doc