Hotărârea nr. 106/2005

Vanzarea prin licitatie publica a unor apartamente de la blocul A4, str.Traian nr.93

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 106 din 17 03 2005

privind vanzarea prin licitație publică a unor apartamente de la blocul A4, str. Traian nr. 93

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.26 812/15 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile OG nr.60/2001 privind achizițiile publice;

Având în vedere prevederile Legii locuinței nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă vânzarea prin licitație publică a apartamentelor aferente blocului A4, scara 1 și 2, situate în municipiul Galați, str. Traian nr.93.

Art.2 - Câștigătorul licitației va achita un avans de cel puțin 50% din prețul licitației, diferența urmând a fi achitată în măsura finalizării lucrărilor.

Art.3 - Prin caietul de sarcini se vor stabili procedurile tehnice, economice și financiare pentru licitație.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Benone Pușcă

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 106.doc