Hotărârea nr. 103/2005

Modificarea HCL nr.88/2004 referitoare la inchirierea prin licitatie publica, a unui teren agricol proprietate publica a Municipiului Galati in suprafata de 600 ha, situat in extravilanul comunei Vadeni, judetul Braila

H O T Ă R Â R E A nr. 103 din 17 03 2005

privind modificarea HCL nr.88/2004 referitoare la închirierea prin licitație publică, a unui teren agricol proprietate publică a municipiului Galați în suprafață de 600 ha, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.21 166/1 03 2005;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “g” și art. 125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.88/2004 care va avea următorul cuprins:

“Art. 1 - Se aprobă închirierea prin negociere directă a unui teren agricol proprietate publică a municipiului Galați în suprafață de 600 ha, situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila.

Terenul aparține domeniului public al municipiului Galați, administrat de Consiliul Local și este individualizat în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II- Se aprobă modificarea și completarea art.2 al HCL nr.88/2004 care va avea următorul cuprins:

“Art. 2 - Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea prin negociere directă a terenului prevăzut la art.1, individualizat în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.III - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA La HCL nr. 103/17 03 2005

CAIET DE SARCINI

Privind: închirirerea terenului situat în zona Siret - Brăila în suprafață de 600,00 ha

1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 • 1.1.Teren arabil, în suprafață de 600,00 ha situat în extravilanul comunei Vădeni, județul Brăila

 • 1.2.Terenul este proprietate publică a municipiului Galati conform prevederilor H.G. 512/23.05.2002.

1.3.Scopul inchirierii: teren agricol.

1.4.Terenul este irigat în totalitate.

2. DURATA INCHIRIERII

 • 2.1. Terenul se închiriaza prin negociere directă pe o perioada de un an

( calendaristic ) în conformitate cu art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001 a administrației publice locale.

3. ELEMENTE DE PRET

 • 3.1. Pretul minim al chiriei aferente terenului agricol este de 230 lei/mp/an ( conform

adresă nr. 105598/03.11.2004 a Direcției Economice, privind stabilirea prețului necesar întocmirii caietului de sarcini pt. închirierea terenului agricol )

 • 3.2. Garantia de participare la licitatie reprezinta 0,10 % din valoarea chiriei anuale a

terenului.

 • 3.3. Pretul inchirierii, negociat, va fi cel putin egal cu cel inscris la punctul 3.1.

4.OBLIGATIILE CHIRIAȘULUI

 • 4.1. pentru o exploatare rationala a solului trebuie respectate urmatoarele:

 • -  Stabilirea asolamentului in vederea respectarii rotatiei culturilor;

 • -  In functie de studiul pedologic si agrochimic se vor stabili tipul si dozele de ingrasaminte necesare pentru fiecare cultura;

 • -  Se vor folosi agregate complexe astfel incat lucrarile mecanice sa se execute prin minimum de treceri, pentru evitarea distrugerii texturii solului;

 • -  Pentru obtinerea eficientei economice maxime se vor respecta cu strictete verigile tehnologige ale culturilor.

 • 4.1. Este interzisa folosirea terenului drept GAJ in alte afaceri.

 • 4.3. Este interzisa subinchirierea terenului.

5.INCETAREA ÎNCHIRIERII

5.1.INCETAREA CONTRACTULUI PRIN RETRAGERE

 • 5.1.1. Închirierea se retrage si contractul înceteaza, fără a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, in situatia in care chiriasul nu respecta obligatiile asumate prin contract, constatarea facandu-se de organele de control autorizate.

 • 5.1.2.  Chiriasul va putea rezilia contractul numai dupa notificarea intentiei sale proprietarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o - termen de 15 zile

Rezilierea va opera pe deplin drept, la expirarea unei perioade de 30 zile de la notificare, daca chiriasul nu isi indeplineste obligatiile in acest interval.

 • 5.1.3. Forta majora exonereaza partile de raspunderi in ceea ce priveste indeplinirea totala sau partiala a obligatiilor ce le revin, cu mentiunea ca prin forta majora se intelege orice eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si inevitabil, care impiedica partile sa-si execute integral sau partial obligatiile.

 • 5.1.4. Aparitia si incetarea cazului de forta majora se va comunica celeilalte parti in termen de 5 zile prin telex, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandata, cu mentiunea constatarii evenimentelor de acest gen de catre organele competente, in perezenta partilor.

5.2.INCETAREA INCHIRIERII

 • 5.2.1. In cazul nerespectarii clauzelor contractuale.

 • 5.2.2. In caz de necesitate, proprietarul are dreptul să rezilieze contractul de inchiriere.

 • 5.2.3. La incetarea duratei inchirierii, chiriasul are obligatia de a preda terenul inchiriat liber de orice sarcina, fara o prealabila înștiințare sau notificare

6.CLAUZE SPECIALE

 • 6.1. Controlul respectarii de catre chirias a caietului de sarcini si a obligatiilor asumate se efectueaza de catre imputernicitii Consiliului Local al Municipiului Galati.

Președinte de ședință Benone Pușcă