Hotărârea nr. 100/2005

Modificarea si completarea art.1 al HCL nr.207/27.05.2004 referitoare la concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Mihai Eminescu nr.76

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 100 din 17 03 2005

privind: modificarea și completarea art.1 al HCL nr.207/27 05 2004 referitoare la concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Mihai Eminescu nr.76

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 118 162/7 12 2004;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004

Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 și art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.207/2004 care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Mihai Eminescu nr.76, în suprafață de 107,1 mp., pe o durată de 49 de ani, pentru realizarea unei construcții cu destinația locuință, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regimul de înălțime pentru investiția propusă a se realiza după concesionare este P+1.”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.2, care va avea următorul cuprins:

“Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.III- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.iV -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Benone Pușcă

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEXA I

la HCL nr.100/17 03 2005

privind: prețul de concesiune a unui teren conform Legii 50/1991, HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL105/1999

Galați, Str. Mihai Eminescu nr.76 -locuință-


Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 1 + 1 + 0,2 + 2,5+ 1 + 0,5 = 7,2

245(1 + 7,2) 49

Pc =---\    x — x (31,05 x 410,8%) x1 = 10.100 lei/mp/an

25


Președinte de ședință Benone Pușcă