Hotărârea nr. 8/2004

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004, pentru "RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE" GALATI.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 8 din 05 02 2004

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004, pentru “RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” GALAȚI.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8 914/3 02 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 686/19 12 2003 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2004;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “d” și “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2004 pentru “RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” GALAȚI., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiul Galați, în termen de 45 de zile va întreprinde măsurile legale ce se impun pentru soluționarea problemelor legate de patrimoniul și conducerea regiei.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei