Hotărârea nr. 75/2004

Modificarea si completarea HCL nr.74 30.03.2004 referitoare la numirea in Consiliul de Administratie la RA "ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE" Galati, a unui numar de 7 membri

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 7 10 2004

privind modificarea și completarea HCL nr.74/30 03 2004 referitoare la numirea în Consiliul de Administrație la RA “ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Galați, a unui număr de 7 membri

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Galiațatos Alexandros

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere prevederile art.40, alin.2 și excepția prevăzută de art.45 din Legea nr.215/2001;

Având în vedere prevederile HG nr.669/2003 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Lucrăril0r Publice, Transporturilor și Locuinței în proprietatea publică a municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați și privind trecerea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galați a Regiei Autonome “Administrarea Zonei Libere Galați”;

Având în vedere prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat de către regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.74/30 03 2004 care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se aprobă numirea în Consiliul de Administrație la RA “ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” Galați , a următorilor membri:

  • 1. Brânzan Claudiu

  • 2. Bogdan Manea

  • 3. Mircea Ispas

  • 4. Alexandru Nicolaev

  • 5. Zoe Aramă

  • 6. Lungoci Camelia

  • 7. Stoian Tudor

Art.II - Plata drepturilor bănești pentru membri Consiliului de Administrație se va face în mod asemănător ca până la adoptarea prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.III- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei