Hotărârea nr. 74/2004

Numirea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala a actionarului unic la SC ECOSAL PREST SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 7 10 2004

privind numirea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a

acționarului unic la SC ECOSAL PREST SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Turcu Mihai

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere prevederile art.40, alin.2 și excepția prevăzută de art.45 din Legea nr.215/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Atribuțiile acționarului unic la SC ECOSAL PREST SA Galați, vor fi exercitate de către domnul Aurelian Gorciu.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 74.doc