Hotărârea nr. 71/2004

Modificarea si completarea HCL nr.268 23.06.2003 referitoare la numirea in Consiliul de Administratie la SC CONSTRUCTII SI REPARATII SA Galati, a unui numar de 4 membri

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 71 din 7 10 2004

privind modificarea și completarea HCL nr.268/23 06 2003 referitoare la numirea în Consiliul de Administrație la SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA Galați, a unui număr de 4 membri

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Turcu Mihai

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere prevederile art.40, alin.2 și excepția prevăzută de art.45 din Legea nr.215/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.268/23 06 2003 care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se aprobă numirea în Consiliul de Administrație la SC CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII SA , a următorilor membri:

  • 1. Vasile Darabană

  • 2. Olimpia Martiș

  • 3. Mihai Țimpău

  • 4. Guțoaie Lenuța

Art.II - Plata drepturilor bănești pentru membri Consiliului de Administrație se va face în mod asemănător ca până la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. III - Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL nr.268/23 06 2003 care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Art.2 din HCL nr.87/2001 și HCL nr.268/2003 se modifică corespunzător”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R Grigore Matei