Hotărârea nr. 69/2004

Modificarea si completarea HCL nr.265 23.06.2003 referitoare la numirea in Consiliul de Administratie la SC TRANSURB SA Galati, a unui numar de 6 membri

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 69 din 7 10 2004

privind modificarea și completarea HCL nr.265/23 06 2003 referitoare la numirea în Consiliul de Administrație la SC TRANSURB SA Galați, a unui număr de 6 membri

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Ciucă Liviu Bogdan

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere prevederile art.40, alin.2 și excepția prevăzută de art.45 din Legea nr.215/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.265/23 06 2003 care va avea următorul cuprins:

Art.1 - Se aprobă numirea în Consiliul de Administrație la SC TRANSURB SA , a următorilor membri:

  • 1. Jenica Totolici

  • 2. Gelu Bănilă

  • 3. Zaharia Bolea

  • 4. Sorin Comănescu

  • 5. Gelu Paizan

  • 6. Victorița Movileanu

Art.II - Plata drepturilor bănești pentru membri Consiliului de Administrație se va face în mod asemănător ca până la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. III - Se aprobă modificarea și completarea art.2 din HCL nr.266/23 06 2003 care va avea următorul cuprins:

Art.2 - Art.23 din HCL nr.69/1998, modificată de HCL nr.85/2001 și HCL nr.265/2003 se modifică corespunzător”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.IV - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Găvan Eugen

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei