Hotărârea nr. 68/2004

Numirea reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala a actionarului unic la SC ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 68 din 7 10 2004

privind numirea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a acționarului unic la SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați Inițiator: Galiațatos Alexandros

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului ;

Având în vedere prevederile art.40, alin.2 și excepția prevăzută de art.45 din Legea nr.215/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Atribuțiile acționarului unic la SC ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE SA Galați, vor fi exercitate de către doamna Stamate Doina.

Art.2 - Orice alte prevederi anterioare contrare se abrogă.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Găvan Eugen

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 68.doc