Hotărârea nr. 66/2004

Aprobarea schimbului de teren intre SC PROMET MOBIL SRL si Consiliul local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.66 din 30.09. 2004

privind: aprobarea schimbului de teren între SC PROMETMOBIL SRL și Consiliul local Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 88 524/14 09 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art.12 din Legea nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă schimbul terenului în suprafață de 1 000 mp, proprietatea SC PROMET MOBIL SRL, situat în Galați, Micro 17, str. Barboși , UTR 46, tarlaua 5, parcela 2, cu terenul situat în str. Enăchiță Văcărescu nr.2 , în suprafață de 869 mp, proprietatea privată a municipiului Galați, conform expertizei tehnice și planurilor de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 66.doc