Hotărârea nr. 65/2004

Aprobarea incadrarii personalului din aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

H O T Ă R Â R E A nr. 65 din 30. 09. 2004

privind: aprobarea încadrării personalului din aparatul permanent de lucru al Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Consilier local Pârlog Vasile

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 93942/30.09.2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art. 56 din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

Având în vedere prevederile art.79 din Legea nr. 673/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se constituie comisia de examinare a candidaților care vor face parte din aparatul permanent de lucru al Consiliului local, în următoarea componență:

  • -   Secretarul municipiului Galați

  • -   Președintele Comisiei nr. 5

  • -  Reprezentant al Serviciului Management, Resurse Umane din cadrul Primăriei, numit prin dispoziția Primarului

Art. 2- Anunțul, examinarea și selectarea personalului se va face în acord cu prevederile legale.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL nr.65