Hotărârea nr. 63/2004

Numirea Directorului la Serviciul Public "Administrarea Domeniului Public"

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.63

din 30 09 2004

privind: numirea Directorului la Serviciul Public “Administrarea Domeniului Public”

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: consilier local Ciucă Liviu Bogdan

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.94040/30.09.2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere demisia nr. 83394/30.08.2004;

Având în vedere HCL nr. 150/2.11.2000 privind înființarea Serviciului Public “Administrarea Domeniului Public”;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.i—Se aprobă numirea domnului Popescu Florin în funcția de director la Serviciul public “Administrarea Domeniului Public”, până la organizarea concursului, conform legislației în vigoare.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 63.doc