Hotărârea nr. 62/2004

Acordarea unui premiu de la bugetul local sportivei Viorica Susanu

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.62 din 30 09 2004

privind acordarea unui premiu de la bugetul local sportivei Viorica Susanu

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Capră Mihai

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr.93 548/29 09 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 1 000 000 mii lei, sportivei Viorica Susanu, pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de la Atena.

Suma este prevăzută în bugetul local, la capitolul 72 02 50 - Alte acțiuni - prin virarea sumei de la cap. 59 02 20 - Acțiuni Serbările Galațiului.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 62.doc