Hotărârea nr. 61/2004

Modificarea si completarea HCL nr.100 30.03.2004 referitoare la aprobarea organigramei si statului de functii pentru Serviciul public "Administrarea Domeniului Public"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 30 09 2004

privind:modificarea și completarea HCL nr.100/30 03 2004 referitoare la aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Serviciul public “Administrarea Domeniului Public”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. 93 310/28 09 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.38, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.100/30 03 2004 care va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul public “Administrarea Domeniului Public”, prevăzute în anexele A și B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.II- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei