Hotărârea nr. 60/2004

Modificarea si completarea HCL nr.686 2003 referitoare la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Galati, pe anul 2004

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 60

din 30 09 2004

privind modificarea și completarea HCL nr.686/2003 referitoare la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.87 710/13 09 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii nr.507/2003 bugetului de stat pe anul 2004; Având în vedere prevederile OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale; Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.686/2003 care va avea următorul cuprins:

“Art.1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2004. Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați este prevăzut în anexele I, II, III, IV și V 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II- Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr.686/2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.2 - Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local pe anul 2004, prevăzut în anexa V1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre”

Art. III - Se aprobă modificarea art.4 din HCL nr.686/2003, care va avea următorul cuprins:

“Art.4 - Se aprobă numărul de salariați permanenți și temporari ai instituțiilor publice finanțate de bugetul local pe anul 2004, conform anexei VII1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. IV - Se aprobă modificarea art.5 din HCL nr.686/2003, care va avea următorul cuprins:

Art. 5 - Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe anul 2004,prevăzute în anexa VIII 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.V - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.VI - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei