Hotărârea nr. 58/2004

Aprobarea redeventei lunare pe anul 2004 pentru bunurile concesionate Societatii Comerciale APATERM SA

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 30 09 2004

privind: aprobarea redevenței lunare pe anul 2004 pentru bunurile concesionate Societății Comerciale APATERM SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se aprobă redevența lunară pe anul 2004, ce trebuie plătită de SC APATERM SA Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 105 014 mii lei.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 58.doc