Hotărârea nr. 57/2004

Aprobarea redeventei lunare pe anul 2004 pentru bunurile concesionate Societatii Comerciale APA CANAL SA

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 30 09 2004

privind: aprobarea redevenței lunare pe anul 2004 pentru bunurile concesionate Societății Comerciale APA CANAL SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.4, alin.2 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile pct. III din anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.125, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se aprobă redevența lunară pe anul 2004, ce trebuie plătită de SC APA CANAL SA Galați, pentru concesionarea bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Galați, în sumă de 589 986 mii lei.

Modul de plată va fi stabilit în contractul de concesiune.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 57.doc