Hotărârea nr. 55/2004

Aprobarea organigramei Societatii Comerciale APATERM SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 55 din 30 09 2004

privind aprobarea organigramei Societății Comerciale APATERM SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 88 254/14 09 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile HCL 34/2004 privind aprobarea calendarului de lucru referitor la divizarea SC APATERM SA Galați, impusă de aprobarea și implementarea proiectului ISPA “Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, construcția unei stații de epurare”

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă organigrama Societății Comerciale APATERM SA Galați, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 — Organigrama aprobată la art.1 din prezenta hotărâre este valabilă până la 1 12 2004.

Art.3 - Primarul municipiului Galați și Directorul general al SC APATERM SA se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 55.doc