Hotărârea nr. 53/2004

Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie si Directorului General la SC APATERM SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 53 din 30 09 2004

privind numirea Președintelui Consiliului de Administrație și Directorului General la SC APATERM SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. 88 414/14 09 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”i” și “j” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O TĂ R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă numirea Președintelui Consiliului de Administrație și Directorului General la SC APATERM SA Galați dl. Istrate Cristian pe o durată de 3 luni, cu următorul mandat:

- La sfârșitul perioadei de 3 luni, pentru confirmarea pe post și în vederea stabilirii criteriilor de performanță, directorul interimar numit va prezenta studiul de marketing, proiectul de rentabilizare, creștere a eficienței economice, îmbunătățirea calității serviciilor și organigrama.

Art.2 - Plata drepturilor bănești pentru Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General se va face în mod asemănător ca până la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3 - HCL nr. 35/2003 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HCL 53.doc