Hotărârea nr. 52/2004

Numirea membrilor Consiliului de Administratie la SC APATERM SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 52 din 30 09 2004

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la SC APATERM SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.88 402/14 09 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile HCL 68/1998 privind înființarea Societății Comerciale “APATERM” SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă numirea membrilor Consiliului de Administrație la SC APATERM SA Galați:

  • 1. Gogoașă Leonard

  • 2. Ciocea Gheorghe

  • 3. Atanasiu Sergiu

  • 4. Istrate Cristian

  • 5. Buruiană Natalița

  • 6. Todoran Petru

  • 7. Mihai Nicolae

Art. 2 - Art. 25 din HCL nr. 68/1998, modificată de HCL nr.83/2001 și de HCL nr. 264/23 06 2003 se modifică corespunzător.

Art.3 - Plata drepturilor bănești pentru membrii Consiliului de Administrație se va face în mod asemănător ca până la adoptarea prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei