Hotărârea nr. 51/2004

Aprobarea actului aditional la actul constitutiv la SC APATERM SA Galati

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

_ _ _

H O T Ă R Â R E A nr. 51 din 30 09 2004

privind aprobarea actului adițional la actul constitutiv la SC APATERM SA Galați

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 88 266/14 09 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

Având în vedere prevederile HCL 34/2004 privind aprobarea calendarului de lucru referitor la divizarea SC APATERM SA Galați, impusă de aprobarea și implementarea proiectului ISPA “Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, construcția unei stații de epurare”

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă actul adițional la actul constitutiv al Societății Comerciale APATERM SA GALAȚI, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2 - Capitalul social al SC APATERM SA Galați este de 16 047 325 mii lei,în totalitate subscris și vărsat, fiind constituit din bunuri în valoare de 13 245 747 258 lei și numerar 2 801 577 742 lei, conform bilanțului contabil la data de 31 12 2003.

Art. 3 - Capitalului social subscris și vărsat la data de 31 12 2003 îi corespunde un număr de 641 893 acțiuni fiecare în valoare egală de 25 000 lei.

Art.4 - Primarul municipiului Galați și Directorul general al SC APATERM SA se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

HCL 51.doc