Hotărârea nr. 42/2004

Acordarea "Premiului municipiului Galati", doamnei Costinela Georgescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 42 din 9 03 2004

privind : acordarea “Premiului municipiului Galați”, doamnei Costinela Georgescu

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 21 602/9 03 2004;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere adresa nr. 20 996/8 03 2004 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă acordarea “Premiului municipiului Galați”, doamnei Costinela Georgescu.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Gogoncea Gabriel Camel

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

EXPUNERE DE MOTIVE Nr._____/_______

Prin HCL nr.105/1994 s-a instituit „Premiul municipiului Galați” care se acordă anual, la inițiativa comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement, după consultarea , respectiv avizarea instituțiilor de profil.

Cu ocazia zilei de 8 martie, Consiliul local al municipiului Galați la inițiativa Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement a hotărât acordarea distincției “Premiul municipiului Galați”, în semn de apreciere a meritelor doamnelor care, prin activitatea desfășurată s-au distins pe plan local, național sau internațional.

Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați a propus pentru acordarea acestei distincții pe doamna Costinela Georgescu..

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Galați, proiectul de hotărâre privind acordarea „Premiului municipiului Galați”, doamnei Costinela Georgescu.

Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

ROMÂNIA

Aprob

PRIMAR

ing. Dumitru Nicolae


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

Raport de specialitate

Nr................../.....................

În ultima decadă a lunii noiembrie a fiecărui an, gălățenii, serbează prin manifestări religioase și culturale pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al orașului Galați. Tot în această perioadă se desfășoară și “Sărbătorile Galațiului”.

În anul 1994, Consiliul Local al municipiului Galați prin adoptarea Hotărârii nr. 105 a instituit “Premiul Municipiului Galați”, care se acordă cetățenilor sau instituțiilor cu merite deosebite în diferite domenii de activitate.

Inspectoratul Școlar al Județului Galați, prin adresa nr.88956 /05.11.2003 propune premierea următoarelor unități școlare:

 • 1. Colegiul Național “V.Alecsandri”Galați

 • 2. Colegiul Național “ M. Kogălniceanu”Galați

 • 3. Liceul de Artă “D.Cuclin”Galați

 • 4. Colegiul Național “Al.I.Cuza”Galați

 • 5. Liceul Pedagogic “C.Negri”Galați

 • 6. Liceul cu Program Sportiv Galați

 • 7. Palatul Copiilor și Elevilor Galați

 • 8. Școala Gimnazială Nr. 5 “Cuza Vodă”Galați

 • 9. Școala Gimnazială Nr. 28 “M.Eminescu”Galați

 • 10. Școala Gimnazială Nr. 29 “Sf. Ana”Galați

 • 11. Școala Gimnazială Nr. 13 “Ștefan cel Mare”Galați

 • 12. Școala Gimnazială Nr. 12 “Miron Costin”Galați

 • 13. Școala Gimnazială Nr. 10 “Petru Țuțea”Galați

 • 14. Grădinița Nr. 43 “ Step by step” Galați

 • 15. Grădinița Nr. 51 “ Motanul Încălțat” Galați

 • 16. Grădinița Nr. 45 “Parfumul Teilor” Galați

 • 17. Grădinița Nr. 61 “Ion Creangă ” Galați

 • 18. Grădinița Nr. 5 “ Elena Doamna” Galați

Întrucât sunt întrunite condițiile prevăzute de HCL nr. 105/1994 propunem acordarea

“Premiului Municipiului Galați”, unor unități școlare

Director Direcția

Administrația Publică Locală

Ing. Viorica Palade