Hotărârea nr. 38/2004

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat in Galati, str. Traian nr. 446A, UTR 26, ZL 26, zona de locuinte unifamiliale, in vederea realizarii unor locuinte din lemn, cu un regim de inaltime P+1, pentru tineri proveniti din Institutiile de Ocrotire Sociala, cu un numar de 16 apartamente de 1 camera

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 05 02 2004

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în Galați, str. Traian nr. 446A, UTR 26, ZL 26, zonă de locuințe unifamiliale, în vederea realizării unor locuințe din lemn, cu un regim de înălțime P+1, pentru tineri proveniți din Instituțiile de Ocrotire Socială, cu un număr de 16 apartamente de 1 cameră

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8830/03.02.2004;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin.1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în Galați, str. Traian nr. 446A, UTR 26, ZL 26, zonă de locuințe unifamiliale, în vederea realizării unor locuințe din lemn, cu un regim de înălțime P+1, pentru tineri proveniți din Instituțiile de Ocrotire Socială, cu un număr de 16 apartamente de 1 cameră, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în Galați, str. Traian nr. 446A, UTR 26, ZL 26, zonă de locuințe unifamiliale, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei