Hotărârea nr. 35/2004

Desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbarilor Galatiului

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 35 din 30 09 2004

privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbărilor Galațiului

Consiliul local al municipiului Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 90 758/21 09 2004;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;;

Având în vedere prevederile art.38, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de organizare a Serbărilor Galațiului, în următoarea componență:

Avram      Răzvan

Corneliu

Ciucă Liviu Bogdan

  • - consilier local - comisia de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

  • - consilier local - comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Turcu Mihai

- consilier local- comisia pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Popa Marian

- consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ. sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Roșca Lucreția

- consilier local - comisia pentru activități științifice, învățământ. sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement

Marat Andreea Daniela

- consilier local - comisia juridică, de administrație publică locală, dreprturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Galiațatos Alexandros

- consilier local - comisia juridică, de administrație publică locală, dreprturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Art.2 - Cheltuielile ocazionate de pregătirea și desfășurarea “Serbărilor Galațiului” se suportă de la bugetul local în limita sumei aprobate la cap.59 din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2004, aprobat prin HCL nr.686/2003.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei