Hotărârea nr. 34/2004

Aprobarea calendarului de lucru referitor la divizarea SC APATERM SA Galati, impusa de aprobarea si implementarea proiectului ISPA "Reabilitare si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, constructia unei statii de epurare"

H O T Ă R Â R E A nr. 34

din 7 09 2004

privind aprobarea calendarului de lucru referitor la divizarea SC APATERM SA Galați, impusă de aprobarea și   implementarea proiectului ISPA “Reabilitare și

modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, construcția unei stații de epurare”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 208 803/7 09 2004;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art. 113, lit.”g” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. i” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă calendarul de lucru referitor la divizarea SC APATERM SA Galați, impusă de aprobarea și implementarea proiectului ISPA “Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, construcția unei stații de epurare”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă constituirea unei comisii care va pregăti documentația necesară aducerii la îndeplinire a prevederilor art.1, în următoarea componență:

 • -  Dumitru Nicolae - Primarul municipiului Galați

 • -  Mircea Răzvan Cristea - Viceprimarul municipiului Galați

 • -  Grigore Matei - Secretarul municipiului Galați

 • -  Doina Udrescu - consilier juridic - Primăria municipiului Galați

 • -  Popa Ștefan - Director General SC APATERM SA Galați

 • -  Daniela Zaharia - jurist SC APATERM SA Galați

 • -  Sanda Mihai - manager proiect ISPA

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE

S E C R E T A R

Grigore Matei

ANEX Ă

La HCL nr.34/ 7 09 2004

Calendar de lucru referitor la divizarea SC APATERM SA Galați, impus de aprobarea și implementarea proiectului ISPA “Reabilitarea și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, construcția unei stații de epurare

În perioada 7 - 21 septembrie 2004, vor fi analizate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Galați, următoarele proiecte de hotărâri:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de divizare a SC APATERM SA.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv al SC APA CANAL SA .

 • 3. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC APĂ CANAL SA.

 • 4. Proiect de hotărâre privind numirea președintelui Consiliului de administrație și director general al SC APA CANAL SA.

 • 5. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului AGA la SC APA CANAL SA.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei la SC APA CANAL SA.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al SC APATERM SA .

 • 8. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC APĂTERM SA.

 • 9. Proiect de hotărâre privind numirea președintelui Consiliului de administrație și director general al SC APATERM SA.

 • 10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului AGA la SC APATERM SA.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei la SC APATERM SA.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional referitor la modificarea contractului de concesiune nr.47 820/2003.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul cadru pentru concesiunea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, prin atribuire directă către SC APA CANAL SA.

Până la 30 09 2004 proiectele enumerate mai sus vor fi supuse dezbaterii în plenul Consiliului Local Galați.