Hotărârea nr. 33/2004

Modificarea art.1 al HCL nr.218 2003 referitoare la inchirierea prin negociere directa a unui teren agricol in suprafata de 168,0522 ha, situat in zona Siret - Braila

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 33 din 05 02 2004

privind modificarea art.1 al HCL nr.218/2003 referitoare la închirierea prin negociere directă a unui teren agricol în suprafață de 168,0522 ha, situat în zona Siret -Brăila

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați; Având în vedere raportul de specialitate nr. 7 854/2 02 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 268/31.10.2002 privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 800 ha, situat în zona Siret - Brăila;

Având în vedere prevederile H.G. nr.512/23.05.2002 privind transmiterea unor bunuri din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “g” și art. 125, alin. 1 și 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.I - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.218/2003, care va avea următorul cuprins:

“Art. 1 - Se aprobă închirierea prin negociere directă a unui teren agricol în suprafață de 49,07 ha, situat în zona Siret- Brăila,

Terenul aparține domeniului public al municipiului Galați, administrat de Consiliul Local și este individualizat în anexa I A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II - Se aprobă modificarea și completarea art.1 al HCL nr.218/2003, care va avea următorul cuprins:

“ Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea terenului prevăzut la art.1, individualizat în anexa II B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. “

Art.III- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hot ă râri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei