Hotărârea nr. 32/2004

Acceptul trecerii din proprietatea statului si administrarea Agentiei Domeniilor Statului in proprietatea publica a municipiului Galati si administrarea Consiliului Local Galati a terenului in suprafata de 9,73 ha, situat in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 32 din 05 02 2004

privind: acceptul trecerii din proprietatea statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a terenului în suprafață de 9,73 ha, situat în municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8 462/02 02 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 9, alin.1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se acceptă trecerea din proprietatea statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați a terenului în suprafață de 9,73 ha, situat în municipiul Galați

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei