Hotărârea nr. 31/2004

Aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Galati in vederea casarii mijloacelor fixe si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate integral, concesionate SC APATERM SA.

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 31 din 05 02 2004

privind: aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați în vederea casării mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar amortizate integral, concesionate SC APATERM SA.

Consiliul Local al municipiului Galati;

INITIATOR: Primarul municipiului Galati

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.4 634/20 01 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 10, alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”f”, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T A R A Ș T E:

Art.1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, amortizate integral, concesionate SC APATERM SA, prevăzute în anexele 1,2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă casarea mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, amortizate integral, prevăzute la art.1 .

Art.3 -Valoarea bunurilor concesionate SC APATERM SA se diminuează corespunzător cu valoarea de inventar a bunurilor casate.

Art.4 - Bunurile casate se vor valorifica conform legislației în vigoare.

Art.5 -Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galati va asigura transmiterea si publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei