Hotărârea nr. 30/2004

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor noi de reparatii capitale propuse pentru anul 2004

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 30 din 26 08 2004

privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice ale obiectivelor noi de reparații capitale propuse pentru anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 79 282/17 08 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „m” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi de reparații capitale propuse pentru anul 2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Anexă La HCL nr.30/26 08 2004

Prin programul de investiții pe anul 2004, Primăria Municipiului Galați propune realizarea obiectivului:

Șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă- corp școală- Colegiul National Mihail Kogălniceanu- Galați

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

  • - Valoarea totală a investiției - 1.349.689.100 lei

din care CM                - 1.214.406.900 lei

  • - Durata de realizare         -  6 luni

Președinte de ședință

Pârlog Vasile