Hotărârea nr. 29/2004

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul nou de investitii "Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati", propuse pentru cofinantarea din "Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic", pentru anul 2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 29

din 26 08 2004

privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivul nou de investiții “Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati”, propuse pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”, pentru anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.72 910/27 07 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată;

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „m” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru obiectivul nou de investiții “Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati”, propuse pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”, pentru anul 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

ANEXA

la HCL nr.29/26 08 2004

Obiectiv nou de investiții propus pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”:

Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati.

Tema studiului de fezabilitate consta in redimensionarea si inlocuirea principalelor utilaje si automatizarea instalatiilor din punctele termice cat mai eficienta.

Punctele termice se vor dota cu:

 • ■  grup pompe de circulație pentru incalzire cu turatie variabila;

 • ■  grup pompe de recirculatie pentru acm cu convertizor de frecventa;

 • ■ pompele de adaos vor fi inlocuite cu grupuri de pompare actionate cu presostat;

 • ■  vase de expansiune cu membrana;

 • ■  regulatoare de temperatura si regulatoare de debit pentru reglarea temepraturilor si a debitelor agentului primar functie de consumul apei calde menajere.

Rezultate tehnico-economice ce se obtin dupa realizarea investitiei:

 • ■  imbunatatirea calitatii serviciilor prin distributia optimizata a energiei termice la consumatori, prin reglarea automata a temperaturilor functie de temperatura exterioara la incalzire si prin asigurarea unei temperaturi constante a apei calde menajere;

 • ■  reducerea cu aproximativ 30% a consumurilor de energie electrica prin utilizarea pompelor cu turatie variabila;

 • ■  reducerea cu 1.5% a pierderilor de energie termica;

 • ■  reducerea costurilor si timpilor de operare cu reparatiile planificate si accidentale cu cca 50%;

 • ■  cresterea randamentului energetic total cu cca 20%;

 • ■  se estimeaza o economie de 12.546 Gcal/an cuantificata valoric la 17.426,4 milioane lei/an (425.034 EURO/an).

Aceste economii estimate conduc la reducerea tarifului energiei termice cu 25.000 lei/Gcal.

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

Valoare totala:                      490.754.104,0 mii lei

11.969.614,0 Euro din care C + M                    182.511.486,0 mii lei

4.451.500,0 Euro

preturi iunie 2004 (1 Euro = 41.000 lei)

Durata de realizare a investitiei - 36 luni

Președinte de ședință Pârlog Vasile