Hotărârea nr. 28/2004

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul nou de investitii "Reabilitare, modernizare, retele termice (incalzire, acm si recirculatie) in municipiul Galati" propuse pentru cofinantarea din "Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic", pentru anul 2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr.28

din 26 08 2004

privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivul nou de investiții “Reabilitare, modernizare, retele termice (încălzire, acm și recirculație) în municipiul Galați” propuse pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”, pentru anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.72 910/27 07 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată;

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „m” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru obiectivul nou de investiții “Reabilitare, modernizare, retele termice (încălzire, acm și recirculație) în municipiul Galați”, propuse pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”, pentru anul 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

ANEXA

la HCL nr.28/26 08 2004

Obiectiv nou de investiții propus pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”:

Reabilitarea, modernizare, retele termice ( incalzire, acm si recirculatie ) in municipiul Galati.

Tema studiului de fezabilitate consta in redimensionarea si inlocuirea retelelor termice si sanitare de distributie a agentului termic secundar pentru incalzire si a.c.m., care si-au indeplinit ciclul de functionare, avand o uzura avansata care conduce la pierderi (prin scapari si transmisie) importante de apa si energie termica.

S-a adoptat solutia inlocuirii acestora cu tevi preizolate termic, solutie tehnica moderna, viabila, economica si nepoluanta.

Conductele preizolate termic asigura:

  • ■  reducerea pierderilor de energie si implicit scaderea costurilor tarifului;

  • ■  rezistenta, siguranța si stabilitate in exploatare;

  • ■  necesita un ritm scazut de reparatii curente si intretinere comparativ cu retelele izolate in mod clasic.

Retelele termice de incalzire (tur-retur), retelele de acm si recirculatie se vor executa din teava preizolata cu insertie pentru depistarea pierderilor.

Elementele preizolate se vor monta in canalele termice existente.

Rezultate tehnico-economice ce se obtin dupa realizarea investitiei:

  • ■  reducerea cu 7.5% a pierderilor de energie termica;

  • ■  reducerea costurilor si timpilor de operare cu reparatiile planificate si accidentale cu cca 50%;

  • ■  se estimeaza o economie de 62.729 Gcal/an cuantificata valoric la 87.130,6 milioane lei/an (2.125.136 EURO/an).

Aceste economii estimate conduc la reducerea tarifului energiei termice cu 123.000 lei/Gcal.

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

Valoare totala                       2.964.535.753,0 mii lei

72.305.750,0 Euro

C + M                             899.137.065,0 mii lei

21.930.172,0 Euro

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

preturi iunie 2004 (1 Euro = 41.000 lei)

Durata de realizare a investiției - 48 luni Capacitati ( in unitati fizice )

  • ■ pentru incalzire - țeavapreizolata cu spumapoliuretanica si manta din PVC cu Dn 57 mm - Dn 327 mm, L = 356.809 ml.

  • ■ pentru a.c.m. - teava preizolata cu spumapoliuretanica si manta PVC cu Dn 1" -Dn4'', L = 198.927 ml.

  • ■ cu Dn 133 mm-Dn 168 mm, L = 4.090 ml.

  • ■ pentru apa calda menajera recirculata - teava preizolata cu spuma poliuretanica si manta din PVC cu Dn - Dn 1 W, L = 125.536 ml.

Președinte de ședință

Pârlog Vasile