Hotărârea nr. 27/2004

Aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivul nou de investitii "Optimizare energetica si functionala la Statia de repompare Turn de Apa Tiglina II", propuse pentru cofinantarea din "Transferuri de la bugetul de stat catre bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic", pentru anul 2005

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 27 din 26 08 2004

privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru obiectivul nou de investiții “Optimizare energetică și funcțională la Stația de repompare Turn de Apă Țiglina II”, propuse pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”, pentru anul 2005

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.72 910/27 07 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată;

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „m” și art.128 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă documentațiile tehnico - economice pentru obiectivul nou de investiții ““Optimizare energetică și funcțională la Stația de repompare Turn de Apă Țiglina II”, propuse pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”, pentru anul 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Pârlog Vasile

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

Grigore Matei

ANEXA la HCL nr. 27/26 08 2004

Obiectiv nou de investiții propus pentru cofinanțarea din “Transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru dezvoltarea sistemului energetic”:

Optimizarea energetica si funcționala la statia de repompare Turn de Apa Tiglina II.

Studiul de fezabilitate are ca scop prin lucrarile propuse a se executa reducerea consumului de energie electrica la Statia de repompare Turn de Apa Tiglina II, prin corelarea parametrilor de pompare cu aspectele caracteristice retelei si a curbei de consum si prin utilizarea actionarii electrice reglabile la pompe.

In prezent Statia de repompare Turn de Apa Tiglina II este dotata cu 5 (cinci) electropompe, ce sunt de generatie veche, fiind uzate moral si fizic si nu mai corespund exigentelor pentru statiile moderne de pompare.

Avand in vedere cheltuiala neeconomicoasa datorata valorilor mari ale consumului specific electric, lipsa automatizarii statiei cat si a numarului mare de defectiuni care afecteaza alimentarea cu apa a consumatorilor, se propune prin acest studiu reechiparea statiei de repompare cu grupuri de pompare avand electropompe alimentate pe joasa tensiune, actionate prin turatie variabila si inlocuirea unei electropompe existente, alimentate pe medie tensiune cu o alta electropompa alimentata tot pe medie tensiune avand debitul si inaltimea de pompare corespunzatoare noilor conditii de functionare.

Noile echipamente permit reglarea optima a debitului de apa furnizata prin convertor static de frecventa a turatiei motoarelor electrice, in functie de presiunea apei de la iesirea din sistemul de pompare, procesul fiind controlat printr-un program soft implementat in memoria convertorului static de frecventa, gestionarea productivitatii si transmiterea datelor la dispeceratul central.

Lucrarile mai prevad si realizarea unei constructii noi cu destinatie statie de pompare pentru amplasarea noilor electropompe, inclusiv a echipamentelor adiacente acestora, deoarece cladirea existenta este necorespunzatoare functional.

Constructia statiei va fi din beton armat, regim inaltime parter cu o suprafata construita Sc = 108 mp.

Rezultate economice ce se obtin dupa realizarea investitiei:

■ se estimează o economie de energie electrica de aproximativ 2.000.000 Kw/an cuantificat valoric la 4.283 milioane lei/an (105.753 EURO/an);

CONSILIUL LOCAL GALAȚI

9

■ Din eliminarea cheltuielilor de reparații se estimează o economie de 500 milioane lei/an (12.346 EURO/an).

Aceste economii estimate conduc la reducerea tarifului apei cu 181.4 lei/mc., si la recuperarea investitiei in aproximativ 4 ani, tinand cont si de influenta cotei anuale de amortizare.

Indicatorii tehnico-economici ai investitiei:

Valoare totala                       39.887.746,0 mii lei

812.043,0 Euro

C + M                           19.354.264,0 mii lei

447.883,0 Euro

preturi iunie 2004 (1 Euro = 40.500 lei)

Durata de realizare a investiției - 36 luni

Președinte de ședință

Pârlog Vasile