Hotărârea nr. 26/2004

Incetarea Contractului de concesionare nr. 953 16.04.1993 prin care s-a concesionat Filialei Teritoriale Romsilva RA, terenul in suprafata de 12 ha, situat in cartierul Dunarea, in marginea de Sud-Sud Vest, prin rascumpararea lucrarilor silviculturale realizate pe suprafata concesionata, conform prevederilor art. 10.b din contractul de concesionare, in valoare de 1.485.171.351 lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 26 din 05 02 2004

privind: încetarea Contractului de concesionare nr. 953/16.04.1993 prin care s-a concesionat Filialei Teritoriale Romsilva RA, terenul în suprafață de 12 ha, situat în cartierul Dunărea, în marginea de Sud- Sud Vest, prin răscumpărarea lucrărilor silviculturale realizate pe suprafața concesionată, conform prevederilor art. 10.b din contractul de concesionare, în valoare de 1 485 171 351 lei

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8550/3.02.2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 112/04.12.1992 referitoare la concesionarea unui teren neproductiv;

Având în vedere prevederile cap. VI - Încetarea concesionării (art. io.b) din contractul de concesionare nr. 953/16.04.1993;

Având în vedere prevederile art. 125, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă încetarea Contractului de concesionare nr. 953/16.04.1993 prin care s-a concesionat Filialei Teritoriale Romsilva RA, terenul în suprafață de 12 ha, situat în cartierul Dunărea, în marginea de Sud- Sud Vest, prin răscumpărarea lucrărilor silviculturale realizate pe suprafața concesionată, conform prevederilor art. 10.b din contractul de concesionare, în valoare de 1 485 171 351 lei.

Art. 2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei