Hotărârea nr. 25/2004

Aprobarea unor masuri pentru impozitarea veniturilor efectiv realizate in activitatea de transport public in regim de taxi si prin servicii regulate de transport in municipiul Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 25 din 05 02 2004

privind aprobarea unor măsuri pentru impozitarea veniturilor efectiv realizate în activitatea de transport public în regim de taxi și prin servicii regulate de transport în municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați;

Inițiator: Primarul municipiului Galați.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7 242/29 01 2004;

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate al Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 13, lit. “h”, art. 63, alin. 1 și art. 64 din Legea 38 / 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și O.G. 93 / 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut în art. 59, alin. 1 din Legea 38 / 2003;

Având în vedere HCL nr.682 / 19.12.2003 privind aprobarea de măsuri pentru continuarea în sem.I 2004 a serviciului regulat de transport public de călători;

Având în vedere prevederile titlului II și art.50 din Legea nr.571 / 2003 privind Codul Fiscal;

Având în vedere prevederile art.38, alin. (1) din Legea nr.215 / 2001a Administrației publice locale;

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215 / 2001 a Administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1- (1) In scopul eliminării evaziunii fiscale, operatorii de transport în regim de taxi, și operatorii de transport călători prin servicii regulate sunt obligați să stabilească, să înregistreze în contabilitate și să declare veniturile efectiv realizate din activitatea de transport respectivă.

  • (2) La propunerea organelor fiscale autorizate și a Gărzii Financiare când se constată abateri repetate în stabilirea, evidența și declararea veniturilor, Primarul municipiului Galați va dispune anularea de îndată, a autorizației taxi respectiv a autorizației de execuție pentru vehicul.

  • (3) De asemenea, Autoritatea Rutieră Română, Agenția Galați, la propunerea autorităților menționate la alin. (2), va analiza anularea licenței de transport rutier.

Art.2 - (1) Până la data de 30.06.2004 tarifarea activității de transport în regim de taxi se va asigura prin aparatul de taxat existent și evidența integrală a încasărilor zilnice pe bază de chitanță.

  • (2) După data de 01-07-2004 toate autoturismele din transportul în regim de taxi vor fi dotate cu aparat de taxat prevăzut cu memorie electronică fiscală care să asigure înregistrarea, controlul activității și a veniturilor realizate.

  • (3) Activitatea taximetriștilor independenți, va fi impusă fiscal asupra venitului net determinat pe baza normelor de venit stabilite de Direcția generală a finanțelor publice.

  • (4) Activitatea operatorilor de transport va fi impusă fiscal asupra profitului înregistrat din activitatea de taximetrie. Profitul din activitatea de taximetrie înregistrat de operatori din transportul în regim de taxi pe vehicul nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pe vehicul obținut de taximetriștii independenți. Orice diferență va fi justificată numai cu documente legale în fața autorităților fiscale sau a Gărzii Financiare.

  • (5) Executarea activității de transport persoane sau bunuri în regim de taxi cu autoturism nedotat cu aparat de taxat în funcțiune, sau cu defecțiuni ale aparatului de taxat atrage pe lângă sancțiunile contravenționale prevăzute de lege și anularea autorizației taxi. Anularea va fi dispusă de Primarul municipiului Galați la propunerea organelor fiscale sau a Gărzii Financiare care a constatat abaterea.

Art.3 - (1) Până la data de 30.06.04, tarifarea activității de transport călători prin servicii regulate cu microbuze se va asigura pe baza biletelor de călătorie procurate și evidențiate legal de operatorii de transport în documentele contabile și zilnic în foaia de parcurs.

  • (2) Conducătorii auto ai microbuzelor care desfășoară activitatea de transport public prin servicii regulate sunt obligați să aibă în gestiune biletele de călătorie distribuite legal de operatorii de transport și să le elibereze fiecărui călător. La încheierea programului zilnic de transport, conducătorul autovehiculului va depune la operatorul de transport foaia de parcurs și pe bază de chitanță legală suma rezultată din vânzarea biletelor de călătorie.

  • (3) Neeliberarea către călători a biletelor de călătorie, necompletarea precum și nepredarea foii de parcurs zilnic, vor conduce la anularea autorizației de execuție pe vehicul. Anularea se va dispune de Primarul municipiului Galați la propunerea organelor de control abilitate (fiscale, Garda Financiară, Poliție, autoritatea publică locală). Deasemenea la propunerea organelor de control abilitate, A.R.R. - Agenția Galați, va analiza suspendarea sau anularea licenței de transport rutier.

  • (4) Activitatea operatorilor de transport va fi impusă fiscal asupra profitului înregistrat din activitatea de transport călători prin servicii regulate. Venitul net pe vehicul și an va fi de cel puțin 150 mil. Lei, orice diferență fiind justificată numai cu documente legale în fața autorităților fiscale sau a Gărzii Financiare.

Art.4 - Nerespectarea traseului prevăzut în autorizația de execuție pe vehicul atrage sancționarea contravențională a conducătorului auto iar când abaterea se repetă mai mult de două ori, la propunerea organelor de control abilitate, Primarul va dispune anularea autorizației respective.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 - Secretarul municipiului Galați, va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE S E C R E T A R

Grigore Matei