Hotărârea nr. 24/2004

Stabilirea provizorie a impozitului pe terenurile aflate in folosinta unor contribuabili, fara contract de inchiriere concesiune, utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura si silvicultura

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 24 din 05 02 2004

privind: stabilirea provizorie a impozitului pe terenurile aflate în folosința unor contribuabili, fără contract de închiriere/concesiune, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură și silvicultură

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6 686/27 01 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 256, alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Având în vedere prevederile art. 59, alin. 1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -În anul 2004 contribuabilii care au în folosință terenuri proprietatea statului sau a municipiului Galați, și le utilizează în alte scopuri decât pentru agricultură și silvicultură vor plăti impozite pentru aceste terenuri, conform capitolului III, din anexa 1, la HCL nr.206/2003.

Art.2 - Impunerea va fi provizorie, urmând ca până la data de 31 12 2004, contribuabilii să clarifice regimul juridic al terenurilor prevăzute la art.1.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei