Hotărârea nr. 23/2004

Modificarea unor taxe prevazute in anexa I la HCL nr. 206 2003 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2004

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 23 din 05 02 2004

privind: modificarea unor taxe prevăzute în anexa I la HCL nr. 206/2003 referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2004

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr.6 578/27 01 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 296, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se aprobă modificarea unor taxe prevăzute în anexa I la HCL nr. 206/2003, în baza art. 267, art. 268 și art. 271 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Taxele modificate sunt prevăzute în tabelul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Stan Gelu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei