Hotărârea nr. 22/2004

Vanzarea prin licitatie publica a terenului proprietate privata a municipiului Galati, situat in zona de intersectie a strazii Brailei cu strada Prelungirea Brailei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 22

din 05 02 2004

privind: vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, situat în zona de intersecție a străzii Brăilei cu strada Prelungirea Brăilei

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6 460/27 01 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.1310 din Codul Civil;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “h” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 11 606,98 mp, situat în zona de intersecție a străzii Brăilei cu strada Prelungirea Brăilei.

Terenul este individualizat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică a terenului proprietate privată a municipiului Galați prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integranță din prezenta hotărâre.

Art.3 - După încheierea contractului de vânzare -cumpărare, domeniul privat al municipiului Galați, se diminuează cu suprafața înstrăinată operându-se și în evidențe.

Art. 4- Prețul de pornire la licitație se stabilește conform legislației în vigoare.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei