Hotărârea nr. 21/2004

Modificarea si completarea HCL nr.259 2001 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilizarea si reducerea nivelului panzei apei freatice si combaterea fenomenului de tasare a cladirilor pe teritoriul municipiului Galati

ROMANIA

JUDETUL GALATI

MUNICIPIUL GALATI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 21 din 05 02 2004

privind: modificarea și completarea HCL nr.259/2001 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilizarea și reducerea nivelului pânzei apei freatice și combaterea fenomenului de tasare a clădirilor pe teritoriul municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați;

INITIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 6 544/27 01 2004;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. I- Se aprobă modificarea și completarea alin.2, pag.7 din anexa la HCL nr.259/2001, care va avea următorul cuprins:

“ - pentru toate construcțiile pentru care se realizează investiții, reparații capitale, modernizări indiferent de sursa de finanțare este necesar ca toți participanții care concură la realizarea acestora: proiectanți, verificatori de proiecte, investitori, executanți și utilizatori să respecte prevederile Normativului P7 - 2000 privind “Proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire”

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei