Hotărârea nr. 20/2004

Atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, proprietate privata a municipiului Galati, parohiei "Sf. Ioan Botezatorul"

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 5 02 2004

privind: atribuirea în folosință gratuită a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, parohiei “Sf. Ioan Botezătorul”

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7 740/30 01 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”f” și art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a unui teren proprietate privată a municipiului, în suprafață de 6 874,40 mp, situat între străzile Oțelarilor și Victor Vâlcovici, parohiei “Sf. Ioan Botezătorul”.

Terenul este individualizat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Decizia nr.290/1990 a Primăriei județului Galați privind atribuirea pe toată durata existenței construcțiilor, a unui teren în suprafață de 6 000 mp în vederea construirii unui lăcaș de cult, Parohiei Sf. Vasile din municipiul Galați se revocă.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei