Hotărârea nr. 19/2004

Acceptul trecerii imobilului situat in Galati, str. Fraternitatii nr. 2, din domeniul public al statului si din patrimoniul Bancii Nationale Romane - Sucursala Galati, in domeniul public al municipiului Galati si in administrarea Consiliului Local Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 19 din 05 02 2004

privind: acceptul trecerii imobilului situat în Galați, str. Fraternității nr. 2, din domeniul public al statului și din patrimoniul Băncii Naționale Române -Sucursala Galați, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2180/13 01 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se acceptă trecerea imobilului situat în Galați, str. Fraternității nr. 2, din domeniul public al statului și din patrimoniul Băncii Naționale Române - Sucursala Galați, în domeniul public al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați.

Imobilul este individualizat în planul de situație anexat.

Art.2 - Hotărârea va fi înaintată Prefecturii Județului Galați.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei