Hotărârea nr. 189/2004

Concesionarea prin licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Otelarilor, Micro 19 af. parcare

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 189 din 27 05 2004

privind: concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Oțelarilor , Micro 19 af. parcare

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53 064/27 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 10, alin. 1 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 și art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea prin licitație publică a unui teren situat în Galați str. Oțelarilor , Micro 19 af. parcare , în suprafață de 280 mp., pe o durată de 40 de ani, pentru realizarea unei construcții cu destinația cofetărie + braserie + sediu firmă, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regimul de înălțime pentru investiția propusă a se realiza după concesionare este S+P+2E

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului prevăzut la art.1 , individualizat în anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Avizat

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei