Hotărârea nr. 187/2004

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, vis-a-vis de Gara Filesti, Societatii Comerciale TERMOSIN 3 SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 187

din 27 05 2004

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, vis - a - vis Gara Filești, Societății Comerciale TERMOSIN 3 SA

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53 154/27 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 12, lit. “e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004 ;

Având în vedere prevederile art. 4, art. 8 și art. 12 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, vis -a - vis Gara Filești, în suprafață de 2 000 mp., pe o durată de 40 de ani, Societății Comerciale TERMOSIN 3 SA conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regimul de înălțime pentru investiția propusă a se realiza după concesionare este P

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA


ANEXĂI


la HCL nr. 187/27 05 2004


N O T A

privind: prețul de pornire la licitație în vederea concesionării unui teren conform Legii 50/1991,

HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL 105/1999

Galați, str. Cartier Filești, vis-a-vis Gara Filești - producție și desfacere-

pc = Vb(1 + N) xDLxCixCd Dr Dn

Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 0,5 + 1 + (0,2 + 0,3) + 2 + 1 + 0,5 = 6,5

Pc = 2450 + 6,5) x30x(31,05x383,3%)x6 = 52.500 lei/mp/an

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia