Hotărârea nr. 184/2004

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Tudor Vladimirescu c c Aleea CFR 1, domnului Nicolau Mircea

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 184 din 27 05 2004

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Tudor Vladimirescu c/c Aleea CFR 1, domnului Nicolau Mircea

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53 048/27 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 12, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Tudor Vladimirescu c/c Aleea CFR 1, în suprafață de 171,43 mp, pe o durată de 40 de ani, pentru extinderea spațiului comercial existent, cu regim de înălțime P, domnului Nicolau Mircea, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI


la HCL nr.184/27 05 2004


privind: prețul de pornire la licitație în vederea concesionării unui teren conform Legii 50/1991, HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL 105/1999

Galați, str. Tudor Vladimirescu c/c Aleea CFR 1 - prestări servicii -

P Vb(1 + N) xDCxCixCd Dr Dn

Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 0,8 + 1 + 0,2 + 2,5 + 1 + 0,5 = 7

245(1 + 7) 40

Pc =--------—x— x(31,05x383,3%)x7 = 65.300 lei/mp/an

25


40


Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia