Hotărârea nr. 18/2004

Aprobarea amplasamentului in suprafata de 6690,83 mp situat in Galati, str. Drumul Viilor nr. 8, pentru constructii de locuinte sociale, pentru membrii comunitatii rromilor.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 18 din 05 02 2004

privind: aprobarea amplasamentului în suprafață de 6690,83 mp situat în Galați, str. Drumul Viilor nr. 8, pentru construcții de locuințe sociale, pentru membrii comunității rromilor

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2450/13 01 2004;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. „f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

Având în vedere prevederile art. 39, 40 și 50 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, actualizată;

În temeiul art. 46, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 -Se aprobă amplasamentul în suprafață de 6 690,83 mp situat în Galați, str. Drumul Viilor nr. 8, pentru construcția de locuințe sociale, pentru membrii comunității rromilor.

Amplasamentul este individualizat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Stan Gelu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei