Hotărârea nr. 177/2004

Concesionarea fara licitatie publica a unui teren situat in Galati, str. Brailei aferent bloc A5 - A6, Societatii Comerciale CANNABIS TRADING COMPANY SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 177 din 27 05 2004

privind: concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați, str. Brăilei aferent bloc A5 - A6, Societății Comerciale CANNABIS TRADING COMPANY SRL

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 53 070/27 05 2004;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului;

Având în vedere prevederile art. 12, lit.”e” din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile HCL nr.118/2004;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” din Legea administrației publice nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în Galați str. Brăilei aferent bloc A5 - A6, în suprafață de 118,3 mp, pe o durată de 40 de ani, pentru extinderea spațiului comercial existent, cu regim de înălțime S + P +2 E, Societății Comerciale CANNABIS TRADING COMPANY SRL conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Redevența se stabilește conform legislației în vigoare.

Metodologia de calcul este prevăzută în anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 -Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Andrei Doina Cornelia

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI


la HCL nr. 177/27 05 2004


PRIMĂRIA

privind: prețul de concesiune a unui teren conform Legii 50/1991, HG 834/1991, HG 500/1994, Legea 219/1998 și HCL 105/1999

Galați, str. Brăilei, aferent bloc A5-A6 - spațiu comercial -( extindere)


Pc = prețul concesiunii

Vb = valoarea de bază a terenului

Dr = durata recuperării valorii terenului

Dc = durata concesiunii

Dn = durata normală a construcției

Ci = coeficient de inflație

Cd = coeficient de destinație

(1 + N) = coeficient de corecție a valorii de bază a terenului

N = 1 + 1 + 1 + 0,2 + 3 + 1 + 0,5 = 7,7

245(1 + 7,7) 40

Pc =---2_ ' 7 x — x(31,05x383,3%)x7 = 71.000 lei/mp/an

25


Președinte de ședință Andrei Doina Cornelia